کانون آموزش وپرورش استان مرکزی در سال78 با تعداد10عضو تاسیس گردید

اعضای هیئت مدیره این کانون عبارتند از:

1-آقای اورنگ

2- 

.....

تعداد بازنشستگان عضو این کانون 1500نفر میباشد

اهم اقدامات انجام شده توسط این کانون عبارت است از:

-صدور کارت شناسائی عضویت

هماهنگی  کانون برای رزور خانه معلم در  همه استانهای کشور

-ثبت نام متقاضیان وام  و ارائه به سازمان بازنشستگی استان

-شرکت در کلیه جلسات و همایش های استانی  از جمله روز بازنشستگی

-ارائه راهکار و پیشنهادات به سازمان بازنشستگی استان